Resultaatgericht Samenwerken

Voorspelbaar voor alle partijen

Samen resultaatgericht

Resultaatgericht Samenwerken staat voor het gezamenlijk werken aan vastgoedprojecten. Graag zijn wij de marktpartij in de samenwerking met de opdrachtgever en de ketenpartijen. Gezamenlijk werken vanuit een visie, de betreffende complexstrategie en de voor de opdrachtgever belangrijke thema's.

Zo komen we tot verschillende scenario's ondersteund door kostenberekeningen. Hierdoor ontstaat er inzicht in de noodzakelijk of gewenste investeringen over een langdurige onderhoudsperiode. Altijd met als doel om zo kwalitatief mogelijk de complexstrategie op te volgen, met zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke tevredenheid onder de eindgebruikers. 

BvK werkt resultaatgericht samen als VGO-lid
Hoe werkt het
De 8 stappen in het 7-fasen RGS proces
1
Strategie
2
Initiatief
3
Planontwikkeling
4
Planuitwerking
5
Projectvoorbereiding
6
Projectuitvoering
7
Projectoverdracht
8
Beheer
1
Strategie

Deze stap omvat het assetmanagement. Dit is het startmoment om de complexstrategie (of -visie) op te stellen en uit te werken in een complexplan op basis van de actuele portefeuillestrategie (of -plan) en de actuele financiële vertaling (integrale vastgoedbegroting en -planning).
Doel is vast te stellen wat de toekomstige instandhouding (onderhoud), ingrepen (verbetering of transformatie) en/of dispositie (verkoop of sloop en nieuwbouw) is.

In zijn totale omvang bestaat deze stap daarnaast uit het ontwikkelen van kansrijke planvarianten en het modelleren van scenario’s op basis waarvan de complexstrategie nader wordt uitgewerkt. De formele afronding van deze stap is het initiatiefbesluit of vergelijkbaar.

2
Initiatief

In de initiatieffase wordt een raamovereenkomst opgesteld en door ons beiden ondertekend en met het initiatiefbesluit als uitgangspunt volgt een projectopdracht. Op basis van een startdocument verkennen we het werk door middel van een globale schouw, beoordelen we of de vraagspecificatie compleet is, worden de financiële uitgangspunten getoetst en worden de opgave ontwerp & engineering (O&E) en een voorbereidingsplanning opgesteld. De formele afronding van deze stap is het ontwikkelbesluit.

3
Planontwikkeling

Op basis van het ontwikkelbesluit ontvangen wij een ontwikkelopdracht. Wij verrichten een integrale projectopname, voeren eventueel destructief onderzoek uit in een proefwoning, zorgen voor de overige aanvullende onderzoeken (bouwfysisch, energetisch, asbest en dergelijke), inventariseren de mogelijke maatregelen, stellen meerdere initiële onderhouds- en investeringsvarianten op en toetsen deze aan het afwegingskader. Vervolgens adviseren we de opdrachtgever.

Zo’n advies kan vooral in dit stadium leiden tot (plus of min) aanscherping van de kwaliteits- en financiële uitgangspunten. U kiest op basis van het advies een variant, om (globaal) uit te laten werken in één of meerdere scenario’s. Een scenario is een concrete uitwerking van een initiële variant inclusief MJOB en netto-contante-waardeberekening. Het resultaat van deze fase is dat u – na overleg en eventuele aanpassingen – het definitieve scenario kiest. De formele afronding van deze fase is een scenario(besluit).

4
Planuitwerking

Op basis van het scenariobesluit krijgen wij de opdracht-planuitwerking. In deze fase ligt het accent op het optimaliseren (en balanceren) van de maatregelen van het gekozen scenario. Een modelwoning kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. Op basis van een definitieve werkomschrijving wordt een
begroting opgesteld. Validatie van het plan (ontwerp, maatregelen, begroting, MJOB) stellen wij beschikbaar.

Doel is een check/audit of het plan doet wat het moet doen, effectief is. U accepteert – na overleg en eventuele aanpassingen – het onderhouds- en investeringsplan inclusief meerjarenonderhoudsplanning en -begroting (MJOB). Vervolgens stellen wij de contractstukken voor de aannemingsovereenkomst inclusief ontbindende voorwaarden en overige bijlagen op. De formele afronding van deze fase is het onderhouds- en/of investeringsbesluit.

5
Projectvoorbereiding

Op basis van het onderhouds- en/of investeringsbesluit verkrijgen wij officieel de opdracht via een aannemingsovereenkomst. U start een aantal cruciale acties zoals een bewonersdraagvlakmeting met een bepaald % goedkeuring, in een zo vroeg mogelijk stadium aanvragen van vergunningen (in verband met vereiste doorlooptijden), opstellen van een werkplan en een uitvoeringsplanning en tot slot is gecontroleerd of de benodigde vergunningen en ontheffingen zijn verkregen. Wanneer aan alle (ontbindende) voorwaarden is voldaan gaat u akkoord. De formele afronding van deze fase is het startbesluit.

6
Projectuitvoering

Op basis van het startbesluit krijgen wij de opdracht-start-uitvoering. Wij organiseren vervolgens een startbijeenkomst met het uitvoeringsteam samengesteld uit uw en onze medewerkers. Wij zorgen ervoor dat de bouwplaats is ingericht en indien aan de orde is de bewonersbegeleiding georganiseerd.

Op basis van het kwaliteitsplan hebben wij de product- en procesmetingen uitgevoerd. Daarnaast verzorgen wij het Kwaliteitsplan RGS, wat bestaat uit een Keuringsplan (product) en Plan kwaliteitsbeheersing(sproces). Het resultaat is een kwaliteitsregistratie, waarbij de procesmetingen tevens in een logboek op de bouwplaats aanwezig zijn. Daarnaast voeren we periodieke audits (steekproeven) uit.

Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de voortgangsbewaking (financiën, planning, veiligheid en kwaliteit) en leggen daarover verantwoording aan u af. Wij melden het project gereed en gezamenlijk sluiten we af met de gereedmelding. De formele afronding van deze processtap is het afrondingsbesluit.

7
Projectoverdracht

Op basis van het afrondingsbesluit krijgen wij de opdracht tot projectoverdracht. Alle producten, procesmetingen (kwaliteitsregistratie), inclusief de klanttevredenheidsmetingen en eventueel uitgevoerde audits voor de uitvoering komen beschikbaar. Op basis hiervan beoordeelt u of wij de overeengekomen (projectspecifieke) prestatie-eisen hebben behaald.

Wij leveren het projectdossier aan en onder uw verantwoordelijkheid vindt er een wederkerige projectevaluatie (‘systeem audit’) plaats. Het is een integrale evaluatie van de fasen 0 tot en met VI en beoordeelt vooral of aan de afgesproken levering van ‘input-throughput-output’ is voldaan.

Met de projectevaluatie zijn de key controls per fase van het RGS-proces beoordeeld, met als doel om een waardeoordeel te kunnen vellen of en in welke mate wij gezamenlijk aantoonbaar in control zijn. Het resultaat
is inzicht in de Tips (wat kan beter?) en Tops (wat gaat goed?). Zo ja, dan stelt u het projectdossier vast en draagt dit intern over. De formele afronding van deze processtap is het dechargebesluit.

8
Beheer

Op basis van dechargebesluit verkrijgen wij de opdracht voor de start-beheerfase. Tijdens het beheer leveren wij service &
nazorg overeenkomstig de afgesproken prestaties en overige (garantie)bepalingen. Wij voeren tijdens de beheerfase (op afgesproken
momenten) periodieke metingen uit en tonen daarmee aan dat wij aan de overeengekomen prestatie-eisen voldoen. 

Conform de afgesloten raamovereenkomst (ROK) wordt een periodieke evaluatie en beoordeling van de (project-overstijgende) samenwerking uitgevoerd. Dit is een integrale beoordeling onder andere op basis van de individuele projectevaluaties (‘systeem audits’). Het resultaat is een wederzijds geaccepteerd evaluatie- en beoordelingsverslag en wanneer nodig een verbeterplan. De formele afronding van het proces is het samenwerkingsbesluit.

Per project wordt tegen het einde van elke cyclus een eindkeuring uitgevoerd op basis waarvan de volgende cyclus binnen het afgesproken scenario opgestart wordt. Zodoende wordt de complexstrategie opgevolgd.

Offerte aanvragen    of   0318 - 51 56 69

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Resultaatgericht samenwerken

Grip op het proces, directe & indirecte kosten en tevredenheid van de eindgebruiker, zijn slechts enkele van de talloze voordelen die het Resultaatgericht samenwerken (RGS) biedt. Daarom kiezen steeds meer woningcorporaties en vastgoedbeheerders voor RGS: dé standaard bij onderhouden, renoveren en verbeteren van bestaand vastgoed.

Het RGS-procesmodel is zodanig ingericht dat het eenvoudige planmatig-onderhoudswerkzaamheden maar ook ingewikkelde investeringsprojecten kan ondersteunen. In essentie zijn de te doorlopen stappen altijd hetzelfde; wat is de opdracht, de beste oplossing, wanneer start de voorbereiding en de uitvoering, en op welke wijze wordt de kwaliteit gecontroleerd. Tevredenheid van eindgebruikers staat altijd centraal.

VGO-keur

Als houder van het VGO-keur (Certificaat Vastgoedonderhoud) hebben wij bewezen dat wij onderhouds- en investeringsopgaven op resultaatgerichte wijze uit kunnen voeren. Bijkomend voordeel is dat het keurmerk aantoont dat we financieel gezond zijn en worden gewaardeerd door onze opdrachtgevers en medewerkers. De benodigde hercertificering waarborgt onze bekwaamheid voor de lange termijn. Wij zijn dus een betrouwbare partner voor de toekomst!

neem contact op

Meer weten over hoe wij Resultaatgericht Samenwerken inrichten bij woningcorporaties? Klik hier of bel ons, we brengen u graag in contact met tevreden opdrachtgevers.

BvK verduurzaamt 96 woningen in Ede
MHM onroerend goed
VVE
BvK voerde in opdracht van Van Hoogevest Architecten de conserverende restauratie uit van het oksaal van de Cunerakerk in Rhenen
Van Hoogevest Architecten
Kerken
BvK_jarenlang_partner_Ichthus_College_volgens_MJOP
Ichthus College
Onderwijs
Verbluffende villa
Verbluffende villa
Particulier
BvK rondt volledige metamorfose familiehuis af
Volledige metamorfose
Particulier
BvK renoveert Tombe van Nellesteijn in Leersum
Restauratie Tombe van Nellesteijn
Zakelijk
BvK recensie VvE Leinweberstate
Rob Mulder, Zomer VvE Beheer
VVE
BvK recensie Van Essen villa
Familie van Essen
Particulier
BvK recensie VvE De Poldereij
De Poldereij
VVE
BvK recensie Cunerakerk Rhenen
Kerkrentmeesters
Kerken
Mevrouw Bertine van Ginkel
Bertine van Ginkel
Particulier
BvK recensie Rhenam verduurzaming
Rhenam Wonen
Corporaties
BvK recensie onderwijsinstellingen
Scholen
Onderwijs
BvK recensie Arend Flier
Arend Flier
Zakelijk
BvK recensie sportschool Van Doorn
Wim van Doorn
Zakelijk
BvK recensie Familie Wegman
Noud en Bernadette Wegman
Particulier